ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Data Privacy Notice

บริษัท นายเน็ต จำกัด

บริษัท นายเน็ต จำกัด ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณและเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณ เราจึงให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้คุณมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราได้รับจะถูกนำไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์และเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า

บริษัท นายเน็ต จำกัด ตามนี้ (รวมเรียกว่า “เรา”) เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของลูกค้า รวมถึงบุคคลธรรมดาที่ดำเนินการให้ลูกค้าซึ่งเป็นนิติบุคคลด้วย (ต่อไปนี้เรียกว่า “ท่าน”) และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าท่านได้รับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผย (รวมเรียกว่า “การประมวลผล”) รวมตลอดถึงการลบและทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งช่องทางออนไลน์ และช่องทางอื่น ๆ ตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด ดังนี้

1. วัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

1.1. เพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญาหรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญากับเรา เช่น เพื่อการขายสินค้า และ/หรือ บริการให้แก่ท่าน หรือปฏิบัติตามสัญญาใด ๆ ซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา ซึ่งรวมถึง การจัดการบัญชีผู้ใช้ (Account)ของท่าน, การจัดส่งสินค้า, การดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีและการเงิน, การบริการหลังการขาย และการคืนสินค้า และดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ท่านได้รับสินค้าและ/หรือ บริการ หรือตามที่ท่านได้ร้องขอ

1.2. เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือของบุคคลอื่น

      1) เพื่อให้เราสามารถจัดการ พัฒนา และดำเนินการใด ๆ เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการและพัฒนาสินค้า และ/หรือบริการ (รวมถึงเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่น) การตรวจสอบและป้องกันการฉ้อโกง หรืออาชญากรรมอื่น ๆ การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าและผู้ที่อาจเป็นลูกค้า การบำรุงรักษาและการใช้ระบบไอที

      2) เพื่อประโยชน์ทางด้านความปลอดภัย เช่น จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัย ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วย เช่น การเข้าสถานที่ของเรา การเข้าสู่ระบบ (Log in) เข้าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

      3) เพื่อดำเนินการทางการตลาด และวิเคราะห์ข้อมูล (Marketing and Data Analysis) เช่น การแจ้งข่าวสารและสิทธิประโยชน์ ผ่านทาง อีเมล เอสเอ็มเอส แอปพลิเคชัน โซเชียลมีเดีย โทรศัพท์ ไดเร็กเมล รวมถึงเพื่อประโยชน์ในการวิจัยทางการตลาด เช่น ทำแบบสอบถาม เข้าสัมภาษณ์

      4) เพื่อการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย

1.3. เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย กฏระเบียบ และคำสั่งของผู้ที่มีอำนาจตามกฎหมาย

1.4. เพื่อใช้เป็นข้อมูลรายละเอียดในนามบัตรดิจิทัล และในเว็บไซต์ ที่เราให้บริการ

      1) ท่านเป็นผู้กำหนดรายละเอียดดังกล่าวเอง ผ่านแอปพลิเคชั่น หรือเว็บไซต์ และท่าน รวมถึงองค์กรของท่าน เป็นผู้มีสิทธิแก้ไขข้อมูลดังกล่าวด้วยตนเอง

      2) เราเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์ cloud ที่มีมาตรฐาน และจำกัดการเข้าถึงเฉพาะพนักงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงเท่านั้น เพื่อให้การทำงานของระบบเป็นไปอย่างราบรื่น ปกติ

      3) ท่านเป็นเลือกเผยแพร่ข้อมูล (หรือเรียกอีกอย่างว่า การแจกนามบัตรดิจิทัล) ผ่านการทำงานของแอปพลิเคชั่นในระบบของเรา ให้กับบุคคลอื่น โดยเราเป็นเพียงผู้ดำเนินการตามความประสงค์ของท่านเท่านั้น

      4) การจำกัดการเข้าถึงข้อมูลผ่านเว็บไซต์ที่เราให้บริการ ท่านสามารถสร้างผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน ให้เฉพาะผู้ที่มีความจำเป็นเท่านั้น

1.5. กรณีที่ท่านให้ความยินยอม เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

      1) เพื่อให้เรา ส่งข่าวสารและสิทธิประโยชน์ผ่านทางอีเมล เอสเอ็มเอส แอปพลิเคชัน โซเชียลมีเดีย โทรศัพท์ และไดเร็กเมล

      2) เพื่อให้เราดำเนินการจัดกิจกรรมนอกจากที่กล่าวมาข้างต้น โดยอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม โดยจะแจ้งให้ทราบและขอความยินยอมจากท่านใหม่เป็นคราวๆ ไป

วันที่ มีนาคม 25, 2024 Tags หมวดหมู่ Uncategorized